06.09.16
Timelessly elegant bridal portrait to dream of all day!
by Praise Wedding

Timelessly elegant bridal portrait to dream of all day!

Photographer: Candid Shot